O Klení

Sledujte aktuální dění a komunikujte prostřednictvím Facebookových stránek .

Klení (německy Gollnetschlag, též Goldenschlag) je část obce Benešov nad Černou na Českokrumlovsku. Leží mezi městem Trhové Sviny a obcí Benešov nad Černou. Protéká jí Klenský potok, který přitéká k Trhovým Svinům k Buškovu hamru a dále do Svinenského potoka.

 

 

 

Ve středověku zde stávala tvrz. Roku 1602 se Klení dostává do Rožmberského majetku, s nímž následně sdílí další osud celého panství Nové hrady, tj. dostává se do Držení Švamberků a po Bitvě na Bílé hoře se stává jako císařský konfiskát majetkem Buquoyů.[1] Po Vysídlení Němců z Československa v roce 1945 výrazně poklesl počet obyvatel a Klení se stalo se součástí Benešova nad Černou.

 Klení - Benešov nad Černou - Jižní Čechy

 wikipedie 1

wikipedie 2

Klení (zdroj: http://podnikatel.podnety.cz/clanek-50-kleni.html )
        

německý název: Gollnetschlag
jiné užívané názvy: Dluhoště, Ottenschlag

Místem prochází žlutá turistická značka ze Žumberka (8 km) na vrchol Kohoutu (3,5 km).
Bývalá farní ves leží pod Vysokým Kamenem (Hohenstein), 22 km jvv. od Č. Krumlova a v nadmořské výšce 694 m. Klení má starobylý původ a připomíná se od roku 1334. Původně ves náležela několika členům nižší šlechty.

Patřila k benešovskému dvoru (3 km jižně) a později spolu s ním připadla k panství Velešín (13 km szz.). Roku 1429 se tu připomíná Michal ze Klení a na konci 15. století přešla osada k Žumberku (5,5 km sv.) pánů Pouzarů z Michnic.

V roce 1602 si nárokovali Klení Rožmberkové a roku 1620 připadlo hraběti Buquoyovi. Jeho rodoví následovníci tu setrvali v pozici vrchnosti až do zrušení poddanství, načež získala vesnice samosprávu a připadla k soudnímu okresu Nové Hrady (politický okres Kaplice).

Poněmčelá obec evidovala v roce 1890 i se samotami Altrichter, Berghiesl, Blossl, Graben, Pleichter a Teichhauseln 448 německy mluvících obyvatel v 78 domech. Uspořádáním je Klení osada ulicového typu s protáhlou návsí a opodál na návrší čnícím kostelem sv. Vavřince. Původně ranně gotická svatyně prošla barokní přestavbou a po přístavbě jižní předsíně si drží stejnou podobu dodnes i když je v silně havarijním stavu.

K jedné lodi přiléhá pravoúhle zakončené kněžiště bez opěráků, věž s cibulovou bání, v podvěží je situována sakristie a zmiňovaná mladší předsíňka. Presbytář, loď i kruchta jsou sklenuty valeně s výsečnicemi na pásech a sakristie má klenbu křížovou. Bohužel se nedochovalo nic ze zdejšího mobiliáře (dílo barbarů a zlodějů), ale z předválečného soupisu památek vyčteme, že hlavní oltář byl barokní portálový (1710) a zdobily jej bohaté řezby i obraz budějovického malíře M. Künzla (1872).

Oba vedlejší vyřezávané oltáře sv. Linharta a sv. Jana Nepomuckého byly rámové a pocházely také z roku 1710. V předsíni prý stávala gotická křtitelnice. Poválečnému zpustošení neunikl ani hřbitov po obvodu kostela, jenž dosud obepíná pobořená zídka.

Založení klenské fary odpovídá roku 1352 a do té doby byl kostelík filiální k Benešovu. Později duchovní správa opět zanikla a filiálním se stalo Klení tentokrát k Soběnovu (5 km západně).

Až v roce 1786 tu zřídili lokálii a po čase i vlastní farnost. Triviální školu, zřízenou za vlády císařovny Marie Terezie, nahradila v roce 1880 škola obecná s němčinou, coby vyučovacím jazykem. Roku 1928 navštěvovalo jednu třídu 44 dětí a ještě v září roku 1945 sem prý nastoupilo vedle jednoho Čecha 86 německých dětí (i z okolí), čekajících na odsun.

Časem zprovozněná česká škola přivítala potomky nových dosídlenců a fungovala až do konce školního roku 1959/60. Následující rok přešlo 10 klenských žáků do Benešova nad Černou, kam je ves přiškolena dodnes. Učebna v Klení sloužila od 60. let jako škola v přírodě pro děti z průmyslových oblastí.

V poválečných letech 1949-59 spadalo Klení ke kaplickému okresu a v roce 1960 se stalo součástí okresu Č. Krumlov. Nyní patří vesnice pod obec Benešov nad Černou a většina jejích domů slouží k rekreaci. Lákadlem pro letní pobyt je Klenský rybník a pro někoho i hora Hohenstein, která je údajně dějištěm Erbenovy balady „Poklad". Skála „s pokladem" se nachází jižně pod vrcholem a hrdinka příběhu snad pocházela přímo z Klení.

V okolí vesnice zaujmou i dvoje Boží muka ze 16. století. Jedna stojí při cestě na Benešov nad Černou a druhá u cesty do Rychnova u Nových Hradů. Daleko je to však odsud na vlak, neboť nejbližší zastávkou je 15 km vzdálené Kaplické nádraží (trať Č. Budějovice - Horní Dvořiště).

 

-R. Podhola

 

Další informace najdete v sekci " Články "